Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Regulamin Organizacyjny zobacz archiwum »

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Załącznik do uchwały Nr 52/2016

Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 lipca 2016 r.

 


 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PYRZYCACH

                                                     


 Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w Pyrzycach określa organizację, zasady funkcjonowania i tryb pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Pyrzycach, zwanego dalej Zespołem.

 

§ 2.

Zespół został powołany przez Starostę Pyrzyckiego, wykonującego zadania  z zakresu administracji rządowej, zarządzeniem Nr.15/OP-PCPR/2001 z dnia 21.12.2001 r., zmienionym zarządzeniem: Nr 10A/2002 z dnia 20.09.2002 r. i od dnia 1 stycznia 2010 r.  działa jako odrębna jednostka organizacyjna Powiatu Pyrzyckiego – na mocy zarządzenia
Nr 35/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 16.12.2009 r.  

 

Rozdział II

Zakres działania  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o  Niepełnosprawności

 

§ 3.

1.  Zakres działania Zespołu obejmuje realizację - jako organ  I instancji - zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących: 

 1. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia,
 2. wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr.127, poz. 721 z póz. zm. ),
 4. wydawania orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w przypadku wycofania wniosku,
 5. wydawanie postanowień i zawiadomień, o których mowa w §19 ust. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. wydawania z upoważnienia Starosty legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  1. wydawania kart parkingowych,
  2. współpracy z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  a także w sprawach toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne.

§4.

 1. Członkowie składu orzekającego i osoby sporządzające  protokół wykonują swoją pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia z przewodniczącą  Zespołu.
 1. Członkowie Zespołu i protokolanci zobowiązani są do przedłożenia na koniec miesiąca kalendarzowego rachunku z wykonanej pracy w Zespole Orzekającym.
 2. Przewodnicząca Zespołu po sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac – przekazuje rachunki do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
 3.  Zespół jest administratorem danych w prowadzonych  przez siebie bazach danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Rozdział III

Zadania i kompetencje przewodniczącego oraz członków Zespołu.

§5.

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

1. członkowie Zespołu:

    1) Przewodniczący Zespołu,

    2) Sekretarz,

    3) specjaliści działający w ramach składów orzekających:

               - Przewodniczący składów orzekających – lekarze,

               - Psycholodzy,

               - Pedagodzy,

               - Doradcy zawodowi, 

               - Pracownicy socjalni,

  2. Obsługa biura:

- pomoc  administracyjna

  3.Obsługa składów orzekających:

- dwóch protokolantów.

§ 6.

 

 Zadania i kompetencje przewodniczącego Zespołu:

1. reprezentuje Zespół na zewnątrz i jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników jednostki,

2. organizuje pracę Zespołu,

3. wyznacza spośród członków skład orzekający oraz przewodniczącego składu,

4. organizuje obsługę administracyjno-biurową Zespołu, a w szczególności:

 1. ustala terminy posiedzeń składów orzekających,
 2. zawiadamia o terminie posiedzeń składów wszystkich zainteresowanych,
 3. zawiadamia osoby zainteresowane o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej i usunięcia braków formalnych, rozpatruje wyjaśnienia niestawiennictwa osób zainteresowanych,
 4.  przesyła odwołania wraz z dokumentacją po uprzednim rozpatrzeniu do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako drugiej instancji,
 5. czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac składów orzekających,
 6. czuwa nad terminową i prawidłową pracą sekretarza Zespołu,
 7. wystawia z upoważnienia Starosty legitymacje osobom niepełnosprawnym.
 8. wydaje kartę parkingową.   

                          

§ 7.

 

Zadania i kompetencje sekretarza  Zespołu:

 1. obsługa administracyjno – prawna Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych,
 3. udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 4. przygotowywanie wraz z przewodniczącym zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia,
 5. przygotowywanie wraz z przewodniczącym zawiadomień o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej i usunięcia braków formalnych,
 6. rozpatrywanie wraz z przewodniczącym wyjaśnień niestawiennictwa osób zainteresowanych, a także próśb o zawieszeniu postępowania do czasu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej wskazanej w zawiadomieniu o jej uzupełnieniu,
 7. opracowywanie analiz w zakresie realizacji zadań orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 8. na czas  urlopu lub choroby zastępuje  przewodniczącego w niezbędnym zakresie.

 

§ 8.

 

Zadania i obowiązki lekarza - przewodniczącego składu orzekającego:

 1. sporządzenie oceny  staniu zdrowia na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej i analizy dokumentacji medycznej i innej stanowiącej o stanie zdrowia umożliwiającego ocenę niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, naruszenia sprawności organizmu, trwałości lub okresowości zdolności do pracy, funkcjonowania w społeczeństwie, okresu powstania niepełnosprawności i czasu jej trwania, leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze, szkolenia i inne działania dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w przypadku gdy lekarz przewodniczący uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania;
 2. rozpatrywanie wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień sporządza ocenę lekarską , która musi być wydana na podstawie badania;
 3. badanie dokumentacji medycznej złożonej wraz z wnioskiem w celu uzupełniania jej o dodatkowe badania dla prawidłowej oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia;
 4. prowadzenie posiedzeń składu orzekającego;

 

 

                                                                       

§ 9.

1. Zadania i obowiązki psychologa:

 1. analizuje wnioski i załączone dokumenty;
 2. współuczestniczy w podejmowaniu przez Skład Orzekający  orzeczenia;
 3. prowadzenie dokumentacji zgodnie z działalnością w Zespole;
 4. sporządza ocenę psychologiczną w szczególności  w stosunku do osób z problemami emocjonalnymi i/lub intelektualnymi za pomocą rozmowy, wywiadu, obserwacji oraz dokumentacji, wyników badania psychologicznego mających na celu – ocenę perspektyw rehabilitacyjnych.

 2.Psycholog w szczególności określa w swojej ocenie:

 1. występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym    funkcjonowaniu z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów poznawczych oraz emocjonalno – motywacyjnych,
 2. poziom inteligencji,
 3. zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego,
 4. zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,
 5. poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu
 6. występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejętności przystosowawczych, z uwzględnieniem zdolności do samoobsługi, samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia.


§ 10.

 

1.Zadania i obowiązki doradcy zawodowego:

 1. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji na posiedzeniach Składów  Orzekających;
 2. współuczestniczy  w podejmowaniu przez Skład Orzekający orzeczenia;
 3. prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością w Zespole;
 4. sporządza ocenę wnioskodawcy dla celów rehabilitacji zawodowej i odpowiedniego zatrudnienia w oparciu o dokumentację dotyczącą jego sytuacji zawodowej, informacji dostępnych z wniosków, z oceny innych specjalistów oraz z rozmowy z zainteresowanym.
 5. Ocenia aktualny stan osoby orzekanej, możliwość pracy w przypadku rehabilitacji, szkolenia, przekwalifikowania, czy zmiany miejsca zamieszkania osoby badanej.

 

       2. Doradca  zawodowy sporządzając ocenę określa w szczególności:

 1. posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowy  
 2. przebieg kariery  zawodowej,
 3. indywidualne przeciwwskazania do wykonywania zatrudnienia wynikające z psychofizycznych ograniczeń,
 1. warunki w jakich osoba zainteresowana może podjąć i wykonywać zatrudnienie  z uwzględnieniem jej możliwości.

§ 11.

       1.Zadania i obowiązki pedagoga:

 1. analiza wniosków i załączonej dokumentacji;
 2. współuczestniczy w podejmowaniu przez Skład Orzekający orzeczenia;
 3. powołany w skład tego zespołu w celu zaproponowania orzekanemu programu nauki w   oparciu o bezpośredni wywiad, obserwacje   i wyniki dostępnej dokumentacji,
 4. ocenia aktualny stan osoby orzekanej z uwzględnieniem możliwych następstw  niepełnosprawności i rehabilitacji oraz takiego programu nauki, który pozwoli na najpełniejsze wykorzystanie potencjału osoby orzekanej.

 

       2.Pedagog sporządzając ocenę w szczególności określa:

a.  przebieg dotychczasowego kształcenia,

b.  występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających lub  uniemożliwiających kształcenie osoby zainteresowanej w warunkach ogólnodostępnych,

c.     występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających proces wychowania.

 

§ 12.

1.Zadania i obowiązki pracownika socjalnego:

       a. analizowanie wniosku i załączonej dokumentacji;

       b. współuczestniczy w podejmowaniu przez Skład Orzekający orzeczenia;

 1. prowadzenie dokumentacji zgodnie ze swoją działalnością w Zespole;
 2. sporządzanie oceny sytuacji społecznej dla potrzeb rehabilitacji społecznej, korzystania ze świadczeń, usług oraz ulg i uprawnień.

2. Podstawą sporządzenia oceny jest rozmowa z osobą zainteresowaną a także w razie potrzeby i  możliwości wyniki informacji uzyskanych z ośrodka pomocy społecznej.

 3. Pracownik Socjalny sporządzając ocenę w szczególności określa:

 1. występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnienia ról społecznych,
 2. stopień uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,
 3. zakres koniecznej opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

§ 13.

Zadania i obowiązki pracownika pomoc administracyjna – podlegającego bezpośrednio przewodniczącemu Zespołu:

 1. przyjmowanie wniosków i dokumentów, odpowiednie ich rejestrowanie,
 2. obsługa interesantów. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym o trybie postępowania  przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 3. przygotowanie odpowiednich dokumentów, druków na posiedzenia komisji,
 4. pisanie pism w sprawach związanych z pracą Zespołu,
 5. wypisywanie orzeczeń zgodnych z podpisanymi protokołami,
 6. wypisywanie zawiadomień i innej korespondencji, prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 7. zapewnienie dla potrzeb zespołu odpowiedniej ilości materiałów biurowych,
 8. prowadzenie rejestru wniosków o wydanie legitymacji legitymujących niepełnosprawności;
 9. prowadzenie rejestru wniosków o w przyznanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówki zajmującej się opieką i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 10. gromadzenie, segregowanie i przechowywanie dokumentów i akt związanych z orzekaniem.

Rozdział IV

Tryb pracy  Zespołu i składów orzekających

 

§ 14.

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach używa pieczęci podłużnej o treści:

           Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

           74 – 200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 tel. 91 8811319

           NIP 853-150-39-91, Regon 320788760

 

 1. Oznaczenie komórki organizacyjnej PZ – P
 2. Powiatowy Zespół używa symboli klasyfikacyjnych:

8320 – powoływanie i odwoływanie członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

8321 – orzekanie o niepełnosprawności

       1. orzekanie osób powyżej 16 roku życia

       2. orzekanie osób poniżej 16 roku życia

       3. legitymacje osób powyżej 16 roku życia

       4. legitymacje osób poniżej 16 roku życia

       5. powoływanie składów orzekających

 6. postępowania zawieszone

 7. organizacja powiatowego zespołu

7133 – karty parkingowe

 1. 1.      karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 2. 2.      karty parkingowe dla placówek zajmujących się opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

4.  Pracą biurową Zespołu kieruje i nadzoruje przewodniczący Zespołu.

5.  Zespół mieści się w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 74-200, ul. Lipiańska 4.

6.  Zespół pracuje codziennie od 7:30 – 15:30, w poniedziałek od 8:00 – 16:00.

7. W czasie pracy Zespołu przyjmowane są wnioski wraz z dokumentacją medyczną,  udzielane są  informacje i wyjaśnienia oraz przyjmowane są skargi i zażalenia.

8. Termin posiedzenia i skład orzekający wyznacza przewodniczący.

9.  Posiedzenia składu orzekającego odbywają się w zależności od napływu wniosków.

10. Wszystkie wnioski są rejestrowane i przechowywane w siedzibie Zespołu.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 306
21 września 2017 13:44 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:43 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:42 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl