Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, reprezentowany przez Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Inspektor ochrony danych (powołany na mocy art. 37 ust 1 lit a) RODO) – urzęduje w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce,  w pokoju nr 106,  tel. 91 8811333, e-mail: iod@pyrzyce.pl w godzinach w poniedziałki 800- 1600, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 700-1500.

Celem przetwarzania danych jest: wdrażanie ustawowych zadań związanych z realizacją żądanego celu

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6  ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1).

Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych  jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa zmierzającego do realizacji Pani/Pana żądania określonego w podaniu/wniosku, itp.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2018 07:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 57
26 września 2018 07:22 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 07:21 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 07:18 Lucyna Kozioł - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl