Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Komunikaty zobacz archiwum »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Zarządzenie Nr 3/2016

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

z dnia 7 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na

wolne stanowisko urzędnicze

Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 w Pyrzycach 

 

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U.   z 2016 r., poz. 902) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłaszam nabór na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Pyrzycach.

2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

● Mariusz Majak – Sekretarz  Powiatu Pyrzyckiego – Przewodniczący Komisji

●Lucyna Kozioł – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności – Członek  Komisji

● Elżbieta Marszałek– Główny Specjalista ds. Kadrowych – Sekretarz Komisji

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

1.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania   o Niepełnosprawności w Pyrzycach.

2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach.

 

 

                                                                       Przewodnicząca Powiatowego

                                                           Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

           

                                                                                 Lucyna Kozioł

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 563
27 września 2016 11:58 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [wynik_naboru__sekretarz_pzdson.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2016 11:32 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [wymagania_formalne_pzdson.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2016 09:02 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [zalnr1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl