Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Statut Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Załącznik do zarządzenia nr 21/OP/2016

Starosty Pyrzyckiego z dnia 15 lipca 2016 r.

 

STATUT

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W

PYRZYCACH

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach, zwany dalej „Zespołem" jest jednostką organizacyjną Powiatu Pyrzyckiego, działa w formie jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej.

2. Obszarem działania Zespołu jest teren Powiatu Pyrzyckiego.

3. Siedzibą Zespołu jest miasto Pyrzyce, ul. Lipiańska 4.

4. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Pyrzycach,  74-200 Pyrzyce, Lipiańska 4 tel. 91 8811319, NIP 853-150-39-91, Regon 320788760.

 

§2

 

Zespół działa na podstawie:

 

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie  kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz.162),  

3. rozporządzenia Ministra Pracy i  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu  Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności ( Dz. U.  Nr 228,  poz. 1681),

4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875),

5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( DZ. U. Z 2012 r., poz. 1137 z późń. zm.),

6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.

7. niniejszego Statutu. 

 

  

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działania

 

§3

 

Przedmiot działania Zespołu obejmuje realizację następujących zadań:

 

  1. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  2. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
  4. wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w przypadku wycofania wniosku,
  5. wydawanie postanowień i zawiadomień, o których mowa w §19 ust. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady organizacji i zarządzania

 

§4

 

1. Zespołem kieruje i reprezentuje na zewnątrz oraz organizuje jego obsługę administracyjno-biurową przewodniczący powoływany i odwoływany przez Starostę Pyrzyckiego.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Pyrzycki na wniosek przewodniczącego Zespołu.

3. Bezpośredni nadzór nad Zespołem pełni Wojewoda Zachodniopomorski.   

                                                                     

 

ROZDZIAŁ IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

§5

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków - plan finansowy jednostki budżetowej.

2. Obsługę finansową Zespołu wykonuje Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

3. Obsługę kadrową i informatyczną prowadzi Wydział Organizacyjno- Prawny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

4. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§6

 

 Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 156
21 września 2017 13:12 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [statut.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:11 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 13:10 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl