Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Zarządzenia zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 10A/2002


ZARZĄDZENIE NR 10A/2002

STAROSTY PYRZYCKIEGO

z dnia 20.09.2002 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/OP/-PCPR/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o StopniuNiepełnosprawności

 

 

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i .odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 8, poz. 72 ) i § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 66, poz. 604 ), zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

W Zarządzeniu Starosty Pyrzyckiego Nr 15/OP-PCPR/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pyrzycach wprowadza się następujące zmiany w ten sposób, że użyty w każdym przypadku w nazwie Zespołu wyraz „Stopniu" skreśla się, natomiast w skład „Zespołu" określonego w § 1 w/w Zarządzenia wchodzą:

  1. Przewodniczący,
  2. Członkowie: "- lekarze

 

-  psycholodzy

-  pedagodzy

-  doradcy zawodowi

-  pracownicy socjalni

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 594
18 maja 2012 13:01 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 13:01 Lucyna Kozioł - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 12:08 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [nr_10a.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl