Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie nr 35/OP/2009

ZARZĄDZENIE Nr 35/OP/2009

STAROSTY PYRZYCKIEGO

z dnia 16.12.2009 r.

 

w sprawie zmiany organizacyjnej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Pyrzycach

 

 

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach, powołany przez Starostę Pyrzyckiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zarządzeniem Nr 15/OP-PCPR/2001 z dnia 21.12.2001 r., zmienionym zarządzeniem NrlOA/2002 z dnia 20.09.2002 r. - z dniem 01.01.2010 r. rozpoczyna działalność jako odrębna jednostka organizacyjna Powiatu Pyrzyckiego.

 

§2

 

Nadaje Statut Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

W sprawach uregulowanych odrębnie w niniejszym zarządzeniu oraz w Statucie jednostki -przestaje obowiązywać zarządzenie Starosty Pyrzyckiego Nr 15/OP-PCPR/2001 z dnia 21.12.2001 r. oraz zarządzenie Nr 10A/2002 z dnia 20.09.2002 r. w sprawie powoływania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

§4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2012 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kozioł
Ilość wyświetleń: 605
03 września 2012 15:36 Lucyna Kozioł - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_35.pdf] do dokumentu.
03 września 2012 15:31 Lucyna Kozioł - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl